จำหน่าย  Software  management

    Software การจัดการเครื่องมือวัด
 
Program 2
 
 - เรียกดูข้อมูล และประวัติการสอบเทียบของเครื่องมือวัดโดยแบ่ง 
   ได้ตาม แผนก, ประเภท, ID.No., S/N. หรือตามเครื่องจักร
 - จัดการ Due date ของเครื่องมือโดย Pop-up การแจ้งเตือน
   ล่วงหน้า สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้เองพร้อมส่ง Mail ไปฝ่ายอื่น
 - จัดการเรื่อง Action plan ได้

ID. SOFT-001
Price
65,000 THB.

 


 

    Automatic data links system     (Software บันทึกค่าหน้าจอเครื่องมือวัด)
 Program 3  
 - ต่อเชื่อมสัญญาณจากเครื่องมือวัดไปที่ Computer และเก็บ
   ข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องจดบันทึกใน Test report
 - แปลงสัญญาณจากหน้าจอ Digital ของเครื่องมือวัดทุกชนิด
   ไปยัง Computer แบบอัตโนมัติ (Image Processing)
 - สามารถดูข้อมูล Test report, X-bar, R-chart, GR&R
   FMEA, MSA, SPC, PPAP โดยอัตโนมัติ

 

ID. SOFT-002
Price
150,000 THB.

 


 

    Software การสอบเทียบเครื่องมือวัด    (Calibration management)

 

 

software1

 

 

 

 

 
 ข้อมูลการสอบเทียบถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - รายงานค่า Error, Lower, Upper, Accuracy
   Tolerance, MPE, Correction และ Uncertainty แบบอัตโนมัติ
 - เก็บข้อมูลทั้งเครื่องมือวัด และ Standard ในการสอบเทียบ
 - มี Plan การ Validate และ Preventive maintenance
 - สามารถเลือกเซ็นต์ชื่อ (Approved) แบบ On monitor ได้
 - สามารถเลือกระบบเป็น Lan หรือ Online internet ได้
 - เก็บข้อมูลเป็น File electronic ทั้งหมดสามารถเรียกดูข้อมูล
   บน Computer จึงลดการใช้กระดาษ
 - มีขั้นตอน รับ-ส่ง, ติดตาม-ตรวจสอบ ของการทำงาน
 - สามารถดูข้อมูล Certificate, Action plan, Month plan
   Year plan, X-bar, R-chart ได้บน Computer
 - มีระบบ Software การจัดการเครื่องมือวัดแลัวทั้งหมด

 

 

ID. SOFT-003
Price
380,000 THB.

 

 

Description

pdf icon.22351248 std

 

 

 


 

      

จำหน่าย Software Calibration Management, ซอฟต์แวร์การจัดการเครื่องมือ, ซอฟต์แวร์การสอบเทียบเครื่องมือวัด, Software calibration, ซอฟต์แวร์สอบเทียบ, Calibration software, Calibration management, Software สอบเทียบ 

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad