งานที่ปรึกษา  Consultant                     

       ที่ปรึกษาวางระบบทั้งทางด้านเอกสาร และทางด้านเทคนิค โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ได้การรับรอง 
    ISO/IEC 17025  มากว่า 10 ปี จากในประเทศ (TISI "Thailand")  และต่างประเทศ (A2LA "U.S.A.")  
    ทางบริษัทฯ ฝึกอบรมกับเครื่องมือ และใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบแล้ว เพื่อให้การเรียนรู้ใน
    การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักการมาตรฐาน โดยเน้นให้มีประสบการณ์จริงในการยื่นขอการรับรองระบบ 

 


    โครงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025  pdf icon.22351248 std  โครงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 pdf icon.22351248 std
   

  • ISO/IEC 17025 : 2005    General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories      
             - Calibration Laboratory - Testing Laboratory
  • ISO 9001     Quality management system 
  • ISO 14001   Environment management system
  • TL 9000      Telecommunication industry
  • OHSAS 18001    Occupational health and safety management system
  • การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

(ดูวันที่การอบรมและสัมมนา pdf icon.22351248 std)

    

 

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad